Ve Vašem vozidle jsou zabudovány elektronické řídicí jednotky. Tyto řídicí jednotky zpracovávají data, která např. získávají od senzorů ve vozidle, samy je generují nebo si je vyměňují mezi sebou. Některé řídicí jednotky jsou nutné pro bezpečné fungování Vašeho vozidla, jiné Vám pomáhají při řízení (asistenční systémy), jiné zvyšují komfort či plní funkce infotainmentu.

Níže naleznete obecné informace ke zpracování dat ve vozidle. Dodatečné informace, za jakým účelem jsou jaká konkrétní data získávána ve Vašem vozidle, ukládána a zprostředkovávána třetím stranám, naleznete pod heslem Ochrana osobních údajů v bezprostřední souvislosti s pokyny k dotyčným funkčním prvkům v příslušném návodu k obsluze. Ty jsou rovněž dostupné online a v závislosti na vybavení v digitální podobě ve vozidle.

Vztah k osobám Každé vozidlo je označeno jedinečným číslem podvozku. Na základě tohoto identifikační čísla vozidla lze zjistit současného a bývalého držitele vozidla. Jsou i další možnosti, jak využít data odebraná z vozidla ke zjištění držitele či řidiče, např. za pomoci poznávací značky vozidla.

Údaje generované či zpracovávané řídicími jednotkami mohou být proto osobní nebo se za určitých okolností osobními stát. Podle toho, jaké údaje o vozidle jsou k dispozici, je možno učinit závěry např. o Vašem způsobu řízení, lokaci, trase či užívání vozidla.
 

Vaše práva s ohledem na ochranu osobních údajů
 

Dle platných zákonů o ochraně osobních údajů máte určitá práva vůči společnostem, které zpracovávají Vaše osobní údaje.
Podle toho Vám náleží bezplatný a rozsáhlý nárok na informace vůči výrobci a třetím stranám (jedná se např. o pověřené havarijní služby nebo autoservisy, poskytovatele online služeb ve vozidle), pokud si tyto společnosti uložily Vaše osobní údaje. Přitom máte právo požadovat informaci o tom, jaké údaje o Vaší osobě byly uloženy za jakým účelem a odkud tyto údaje pocházejí. Váš nárok na poskytnutí informací zahrnuje i předávání údajů dalším subjektům.

Data, která jsou uložena jen lokálně ve vozidle, si můžete případně za poplatek nechat vyčíst s odbornou pomocí např. v autoservisu.
 

Zákonné požadavky ke zveřejnění dat
 

V rámci zákonných předpisů jsou výrobci ze zásady povinni poskytnout v konkrétním případě na žádost státních institucí v potřebném rozsahu údaje ukládané výrobcem (např. při vyšetřování trestného činu).
Státní instituce jsou v rámci platné legislativy také oprávněny vyčíst si v konkrétním případě údaje z vozidla samy. Např. v případě nehody mohou být z elektronické řídicí jednotky airbagu vyčteny informace, které mohou pomoci tuto nehodu objasnit.
 

Provozní údaje ve vozidle
 

Pro provoz vozidla zpracovávají řídicí jednotky různé údaje.
Např.:
 

 - informace o stavu vozidla (např. rychlost, zpomalení pohybu vozidla, příčné zrychlení, počet otáček kol, zobrazení zapnutých bezpečnostních pásů),
- údaje o stavu okolí (např. teplota, senzor deště, senzor vzdálenosti).

Zpravidla jsou tyto údaje dočasné, neukládají se po jízdě a jsou zpracovávány pouze ve vozidle samotném. Řídicí jednotky často obsahují datové paměti. Ty se užívají k tomu, aby dočasně či dlouhodobě dokumentovaly informace o stavu vozidla, opotřebení součástek, požadavcích na údržbu a technických potížích a chybách.
 

V závislosti na technické výbavě se ukládají:
 

- provozní údaje o systémových komponentách (např. stavy nádrží, tlak v pneumatikách, stav baterie)
- poruchy a defekty důležitých systémových komponent (např. světla, brzy),
- reakce systémů ve zvláštních jízdních situacích (např. aktivace airbagu, nasazení stabilizačních systémů),
- informace o událostech poškozujících vozidlo,
- u elektromobilů stav nabití vysokonapěťové baterie, odhadovaný dojezd.

Ve zvláštních případech (např. když vozidlo rozpoznalo chybnou funkci) může být potřeba uložit údaje, které měly být jen dočasné.
 

Při využití servisních služeb (např. opravy a údržba vozidla) mohou být v případě nutnosti vyčteny a použity uložené provozní údaje spolu s identifikačním číslem vozidla. To může provést pracovník servisní sítě (např. autoopravny či výrobce) nebo třetí strana (např. havarijní služby). Totéž platí i pro případy záruky a opatření k zajištění kvality.
 

Vyčtení údajů zpravidla probíhá přes zákonem stanovené připojení pro palubní diagnózu (OBD) ve vozidle. Vyčtené provozní údaje dokumentují technický stav vozidla či jednotlivých komponent, pomáhají při diagnostice chyb, dodržení záruční povinnosti a při zlepšování kvality. Tyto údaje, především údaje o opotřebení součástek, technických potížích, chybném užívání a dalších chybách, jsou proto spolu s identifikačním číslem vozidla případně předány výrobci. Kromě toho výrobce za produkt ručí. I zde využívá výrobce provozní údaje z vozidla, např. při stažení produktu. Tyto údaje mohou být využity i k ověření nároku zákazníka na záruku a prodlouženou záruku.
 

Paměti chyb ve vozidle mohou být v rámci oprav či servisních prací nebo na Vaše přání uvedeny do původního stavu.
 

Komfortní funkce a funkce infotainmentu
 

Nastavení komfortu a individualizace ve vozidle můžete uložit a kdykoli změnit či vrátit na původní nastavení.
V závislosti na výbavě k nim patří např.

- nastavení sedadla a volantu,
- nastavení podvozku a klimatizace,
- individualizace jako např. vnitřní osvětlení.

V rámci zvoleného vybavení můžete sami vkládat data do infotainmentu vozidla.
 

V závislosti na výbavě k nim patří např.

- multimediální data jako např. hudba, filmy či fotografie, které lze přehrát v integrovaném multimediálním systému,
- údaje o adresách k použití ve spojení s integrovaným handsfree zařízením nebo integrovaným navigačním systémem,
- zadané navigační cíle,
- údaje o využití internetových služeb.

Tyto údaje pro komfortní funkce a funkce infotainmentu mohou být lokálně uloženy ve vozidle nebo se nacházejí v zařízení, které s vozidlem propojíte (např. smartphone, USB zařízení či MP3 přehrávač). Pokud jste data sami zadali, můžete je kdykoli smazat.
 

Přenos těchto dat z vozidla probíhá výhradně na Vaše přání, především v rámci užívání online služeb dle Vámi zvolených nastavení.
 

Integrace smartphonu, např. Android Auto nebo Apple car play
 

Je-li na to Vaše vozidlo vybaveno, můžete s ním propojit svůj smartphone nebo jiné mobilní koncové zařízení, které pak můžete ovládat pomocí obslužných prvků integrovaných ve vozidle. Obraz a zvuk smartphonu mohou být přenášeny multimediálním systémem. Zároveň se určité informace přenášejí do Vašeho smartphonu. K nim dle způsobu integrace patří např. údaje o pozici, denní/noční režim a další obecné informace o vozidle.
Integrace umožňuje užití vybraných aplikací smartphonu, např. navigace či přehrávání hudby. K rozsáhlejší interakci mezi smartphonem a vozidlem nedochází, telefon nemá aktivní přístup k údajům o vozidle. O způsobu dalšího zpracování údajů rozhoduje poskytovatel užívaných aplikací. Zda jsou k tomu potřeba určitá nastavení a jaká to jsou, záleží na příslušné aplikaci a operačním systému Vašeho smartphonu.
 

Online služby
 

Disponuje-li Vaše vozidlo připojením k mobilní síti, umožňuje to výměnu dat mezi Vaším vozidlem a dalšími systémy. Pro připojení k mobilní síti je třeba vysílací a přijímací jednotka ve vozidle nebo mobilní koncové zařízení, které sami připojíte (např. smartphone), nebo datová sim-karta. Přes toto připojení k mobilní síti je možno využívat online funkce. K nim patří online služby a aplikace, které Vám poskytuje výrobce či jiní poskytovatelé.
 

Služby poskytnuté výrobcem
 

V případě našich telematických služeb jsou příslušné funkce popsány na vhodném místě (např. návod k obsluze a/nebo webová stránka Jaguaru/Land Roveru pro danou zemi). Zároveň s nimi poskytujeme informace spjaté s právem na ochranu osobních údajů. K poskytnutí těchto služeb se užívají osobní údaje. K tomu potřebná výměna dat probíhá prostřednictvím k tomu určených IT systémů. Získávání, zpracování a užití osobních údajů přesahující poskytnutí služeb probíhá výhradně na základě zákonného povolení, např. v rámci zákonem stanoveného systému tísňového volání, při smluvní dohody nebo na základě souhlasu.
Tyto (zčásti placené) služby a funkce a v některých případech i celé připojení vozidla k mobilní síti lze nechat aktivovat či deaktivovat. Toto neplatí pro zákonem stanovené funkce a služby jako např. systém tísňového volání.
 

Služby třetích stran
 

Využíváte-li možnosti užívat online služby jiných poskytovatelů (třetích stran), podléhají tyto služby odpovědnosti a podmínkám o ochraně osobních údajů a podmínkám užití příslušného poskytovatele. Na zde vyměňované informace nemá výrobce zpravidla žádný vliv.
Prosíme, informujte se proto u příslušného poskytovatele o způsobu, rozsahu a účelu získávání a užívání osobních údajů v rámci služeb poskytovaných třetími stranami.